Általános Feltételek

1. Általános

Ezek az Általános Feltételek az Ügyfél ( vagy az Ügyfél nevében eljáró Megbízott) és a Fluent Works kapcsolatára érvényesek, kivéve ha az Ügyfél külön feltételeit a Fluent Works írásban elfogadta.

Az Általános Feltételek alapján az Ügyfél megbízza a Fluent Works-t fordítási vagy egyéb feladattal, kivéve a bérszolgáltatást melyet a Holland Polgári Törvénykönyv 7:400 fejezete szabályoz.

Az Általános Feltételek, Belda-Fürjes Nóra Sarolta saját felelősségére és kockázatára működtetett Fluent Works nevű magáncégre vonatkoznak, amelyet a Holland Kereskedelmi és Iparkamara 34373491 szám alatt jegyzett be.

2. Ajánlatok és a Megállapodás létrehozása

2.1 A Fluent Works szabadon határozza meg ajánlatát és árait.

2.2 Az adott árak és határidők megváltozhatnak, ha a Fluent Works nem látta a fordítandó vagy lektorálandó szöveget. A Megállapodás létrejön akkor, amikor az Ügyfél szóban vagy írásban jóváhagyja az adott ajánlatot, vagy ajánlat hiánya esetén a Fluent Works írásban elfogadja az Ügyfél által adott feladatot, valamint akkor is ha Fluent Works az adott feladatot elvégezte az Ügyfél számára.

2.3 Ügyfél az , aki a Fluent Works-t megbízza egy feladattal, kivéve ha más nevében jár el, és a harmadik fél adatait átadja a Fluent Worksnek.

2.4 Módosítások egy ajánlatban vagy az adott feladatban csak akkor kötelezőek a Fluent Worksre, ha az Ügyfél azokat írásban megerősítette. A Fluent Works kötelezheti az Ügyfelet bizonyítható jóváhagyásokra, kiegészítésekre és módosításokra.

2.5 A Fluent Works jogosult az Ügyféltől egy feladat elkezdése előtt vagy annak folytatása során elégséges biztosítékot kérni.

3. A feladatok módosítása és törlése

3.1 Abban az esetben, ha az Ügyfél a Megállapodás létrejötte után jelentősen megváltoztatatja a feladatot, a Fluent Worksnek joga van az áron és a határidőn változtatni, vagy a feladatot visszautasítani. Ha ez utóbbi történik, az Ügyfél kötelezhető az elvégzett munka kifizetésére a 3.3 pont rendelkezései szerint. Azt, hogy a változás jelentős-e a Fluent Works határozza meg.

Abban az esetben ha a Megállapodás feltételei az e pontban leírtak szerint megváltoznak az Ügyfél köteles megtéríteni a feladatra fordított munka és a felmerült járulékos költségeket a 3.3 pont szerint.

3.2 Ha az Ügyfél töröl egy feladatot, köteles a már elvégzett munka költségeit teljes egészében megtéríteni. Ezen kívül köteles megtéríteni mindazon egyéb költségeket melyek igazolhatóan az adott feladathoz köthetők, pl. kutatás, stb. A Fluent Works a már elvégzett munkát átadja az Ügyfélnek. Ezen munka minősége kifogásolható.

3.3 Abban az esetben ha az Ügyfél töröl egy feladatot, köteles az el nem végzett munka 50%-át kifizetni. A törlés előtt elvégzett munka 100%-át köteles az Ügyfél kifizetni. A Fluent Works határozza meg, hogy a feladat mekkora részét végezte el, ami függ az elvégzett feladat nehézségi szintjétől a még el nem végzett (törölt) munkához képest, a fennmaradó szavak mennyiségétől, az áraktól, a ráfordított időtől, stb. Ha az Ügyfél a törölt munkára árengedményt kapott, az a feladat törlésével megszűnik és a számlázás a teljes áron történik.

4. A feladatok végrehajtása és titoktartás

4.1 A Fluent Works köteles a feladatot a legjobb tudása és képességei szerint végrehajtani, figyelembe véve az Ügyfél célját a lefordítandó vagy lektorálandó szöveggel kapcsolatban.

4.2 A Fluent Works az Ügyfél által átadott szöveget a feladat elvégzése során a lehetséges, elvárható legnagyobb titoktartással kezeli.

4.3 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a titoktartás nem vonatkozik a törvény előtti meghallgatásra.

4.4 Az Ügyfél garantálja, hogy a Fluent Works által átadandó feladat nem sért vagy korlátoz semmilyen szellemi tulajdonjogot. Az Ügyfél az esetlegesen ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket, bírságokat, ügyvédi költséget átvállalja.

4.5 A A lefordított vagy lektorált anyag a Fluent Works tulajdonát képezi mindaddig, míg a Fluent Works számlái, adott esetben kamattal növelve, teljes egészében nincsenek kifizetve.

4.6 A Fluent Works nem készít hiteles fordítást. Az Ügyfél nem jogosult a Fluent Works által átadott fordítást hitelesként használni, vagy azt a benyomást kelteni, hogy az hiteles.

4.7 Az Ügyfél felkérhető, amikor lehetséges, hogy adjon magyarázatot a fordítandó vagy lektorálandó szöveg tartalmáról, és az ehhez kapcsolható, rendelkezésére álló dokumentációt és terminológiát adja át. Ennek az információnak az elküldése az Ügyfél felelősségére és kockázatára történik.

5. Határidők és kézbesítési idők

5.1 A megállapodás szerinti határidő egy elvárható határidő, hacsak írásban kifejezetten nincs másképp rögzítve. A Fluent Works köteles az Ügyfelet azonnal értesíteni, ha a határidőt nem lehetséges tartania.

5.2 Ha a Fluent Works felelős azért, hogy nem teljesített az írásban rögzített határidőre, az Ügyfél jogosult a Megállapodást felmondani, amennyiben a feladat sürgőssége ezt indokolja. Ebben az esetben a Fluent Works nem kötelezett kártérítésre. A felmondás változatlanul kötelezi az Ügyfelet, a Fluent Works által elvégzett munka haladéktalan kifizetésére.

5.3 A küldési idő a kézbesítési időnek számít. A küldési idő az elektronikus továbbítás ideje( email, FTP, stb.), tehát az az időpont, amikor az alkalmazott médium befejezi a küldést.

5.4 Az Ügyfél köteles mindent megtenni ami előnyös és lehetséges annak érdekében, hogy a Fluent Works a Megállapodás szerint teljesítsen, és időben kézbesítse a munkát.

5.5 Az Ügyfél a Megállapodás alapján köteles a feladat elvégzése során teljes együttműködést tanúsítani. Az Ügyfél hibás, ha visszautasítja a feladat fogadását, vagy ha az elküldött feladatot fogadhatta volna, de olyan okok miatt nem fogadta, melyekre a Fluent Work-nek nincs ráhatása. Ez esetben a 6.5 pont rendelkezései lépnek életbe.

6. Árak és fizetési feltételek

6.1 Az ár alapvetően a szavak mennyiségétől, vagy órabértől függ melyet a Fluent Works határoz meg, hacsak másképp nem egyezett meg az Ügyféllel. A Fluent Works áraiban a munkadíj mellett felmerülő egyéb költségeit is érvényesíti. Feladatonként minimumdíj fizetendő.

6.2 A Fluent Works által megadott ár csak az adott feladatra, az adott Megállapodásban rögzített ár.

6.3 A Fluent Works jogosult a már egyeztetett árat emelni, ha az Ügyfél továbbiakat fűz a fordítandó szöveghez, érthetetlen a másolat, vagy ha az elvárhatónál rosszabb minőségű számítógép programozás /adatbázis kerül részére átadásra, mint az a Megállapodás kötése előtt elvárható lett volna. Az előzőekben említett esetekben az áremelés nem korlátozható.

6.4 Minden ár Általános Forgalmi Adó nélkül értendő.

6.5 A Fluent Works számláit az Ügyfél a kiállítás napjától számított 14 napos határidővel (vagy a egyéb írásban meghatározott időben) köteles a számla nettó valutájában, engedmény, egyezség vagy felfüggesztés nélkül, teljes értékben kiegyenlíteni.

6.6 Inkasszó benyújtása esetén az első 2500 EUR kamattal megnövelt értékének 15%-a fizetendő, az e feletti maradvány után 10%, de minimálisan 100 EUR per számla. Amennyiben az inkasszálás valós költségei meghaladják a fenti összeget, a Fluent Works jogosult azokat érvényesíteni.

7. Panaszok és viták

7.1 Az Ügyfél, a kézbesített munkára vonatkozó kifogásait minél előbb, írásban köteles megtenni. Amennyiben a kézbesítés után következő 5 munkanapon belül nem emel kifogást, a továbbiakban panasznak nincs helye. A kifogás bejelentése nem mentesíti az Ügyfelet fizetési kötelezettségétől.

7.2 Ha az Ügyfél kétségbe vonja bizonyos fordítási vagy lektorálási feladatok helyességét, megkéri a Fluent Works-öt a felülvizsgálatra, és a Fluent Works bizonyítani tudja, hogy az adott munka nem hibás, jogosult a felülvizsgálat során felmerült költségeit, teljes összegben az Ügyfélre hárítani. A Fluent Works által végzett fordítás vagy lektorálás az Ügyfél kérésére történő módosítása nem tekinthető javításnak.

7.3 Ha a 7.1 pontban említettek szerint, a panasz benyújtási határidejének lejárta miatt az Ügyfél reklamációs joga megszűnik, az egyúttal a kézbesített feladat teljesítés igazolását jelenti.

7.4 Ha a panasz jogos, a Fluent Works köteles és jogosult a hiba kijavítására/helyettesítésére.

Ha a Fluent Works nem tudja indokoltan teljesíteni a javítást/helyettesítést akkor ez az ár csökkenéséhez vezethet.

7.5 A panasz bejelentésével kapcsolatos jog megszűnik, ha az Ügyfél módosít a kifogásolt szövegen.

8. Felelősség és garancia

8.1 A Fluent Works csak akkor felelős az Ügyfélt ért kárért, ha kimutathatóan az ő hibája okozta azt. A Fluent Works soha sem felelős egyéb kárért, úgymint közvetett kár, eredményromlás, késedelmi kár és elmaradt nyereség.

8.2 A Fluent Works felelőssége a teljesítés után kiállított számla ÁFA mentes összegéig korlátozott.

8.3 A fordítandó szöveg kétértelműsége kizárja a Fluent Works bármilyen felelősségét.

8.4 Ha egy fordítandó vagy lektorálandó szöveg károkkal kapcsolatos kockázatokat tartalmaz, azok teljes egészükben az Ügyfél kockázatát és felelősségét érintik.

8.5 A Fluent Works nem felelős a dokumentumok, információk, információ hordozók elvesztéséért, vagy az azokban keletkezett károkért, amelyek a feladat végrehajtása során az információs technológia illetve a kommunikációs eszközök használata során, vagy számítógépes vírusok megjelenése kapcsán a dokumentumok továbbításakor keletkeznek.

8.6 Az Ügyfél mentesíti a Fluent Works-t harmadik fél bármilyen igényétől, ami a kézbesített feladat használata során merül fel.

8.7 A Megállapodás értelmében az Ügyfél mentesíti a Fluent Works-t harmadik fél szabadalmi, szerzői jogi, tulajdon jog fenntartási vagy egyéb szellemi tulajdonjog iránti igényétől.

9. Felmondás és Vis Major

9.1 Ha az Ügyfél nem teljesíti kötelezettségét, csődöt jelent, ha fizetési haladékot kér amit megkap, ha mint természetes személy a természetes személyekre vonatkozó adósság elengedés (magáncsőd) szabályai alkalmazhatók, vagy ha az Ügyfél cégét felszámolják, a Fluent Works felhatalmazást nyer arra, hogy kártérítési kötelezettség nélkül a Megállapodást részlegesen vagy teljes mértékben felmondja, és megfontolhatja a fizetésképtelenség bejelentését követően a végrehajtás felfüggesztését és a fizetési kötelezettség feloldását a 3.pont szerint.

9.2 Ha a Fluent Works nem tudja a feladatot végrehajtani olyan körülmények miatt amelyekre saját magának nincs ráhatása, jogosult a Megállapodást jogkövetkezmények nélkül felmondani. Ilyen körülmények (vis major) tűzvészek, balesetek, betegségek, sztrájkok, zavargások, háborúk, terrorista támadások, közlekedési akadályok, hatósági intézkedések, természeti katasztrófák, internet szolgáltatók által okozott nehézségek, szállítók hibái vagy más körülmények melyeket a Fluent Works nem tud befolyásolni.

9.3 Ha a Fluent Works vis major következtében szüneteltetni kénytelen a Megállapodást, fenntartja a jogát a már elvégzett munka után járó költségekért és egyéb azzal összefüggő kiadásaiért járó térítésre.

10. Szerzői jog

10.1 Hacsak írásban nincs másképpen megfogalmazva, a Fluent Works által átadott fordítások és lektorálások szerzői jogai akkor kerülnek az Ügyfél tulajdonába, ha a feladatra vonatkozó fizetési kötelezettségét teljes mértékben, maradéktalanul teljesítette.

11. Törvény alkalmazás

11.1 Ezen Általános Feltételeknek a holland nyelvű szöveg változata érvényes bármely más nyelvű fordítással szemben.

11.2 A Fluent Works és az Ügyfél (az Ügyfél nevében eljáró Megbízott) között felmerülő jogviták esetén a holland jog érvényes mindegyik félre. Illetékesség tekintetében a Fluent Works kiköti a Haarlemi Bíróság kizárólagos illetékességét.