Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fluent Works en de Opdrachtgever, met uitsluiting van door de Opdrachtgever gehanteerde (algemene) voorwaarden, tenzij Fluent Works met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever, diegene (rechts-)persoon die de mondelinge dan wel schriftelijke opdracht verstrekt aan Fluent Works om vertaalwerkzaamheden dan wel andere werkzaamheden te verrichten buiten loondienst, op welke overeenkomst artikel 7:400 ev van het Nederlands Burgerlijk Wetboek van toepassing is;

In deze algemene voorwaarden wordt onder Fluent Works verstaan, de eenmanszaak naar Nederlands Recht, zoals deze wordt gedreven voor risico en rekening van mevrouw N.S. Belda-Fürjes, ingeschreven in de registers van de Kamers van Koophandel en Fabrieken onder het nummer 34373491.

Artikel 2 - Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van Fluent Works zijn vrijblijvend.

2.2 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien Fluent Works vóór de opgaaf de volledige te vertalen of te bewerken tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de Opdrachtgever van de offerte van Fluent Works of - indien geen offerte is uitgebracht - door schriftelijke bevestiging door Fluent Works van een door de Opdrachtgever verstrekte opdracht, dan wel indien Fluent Works uitvoering heeft gegeven aan werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever.

2.3 Fluent Works mag als zijn Opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Fluent Works heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Fluent Works zijn verstrekt.

2.4 Afwijkingen van een offerte of van een reeds verstrekte opdracht zijn uitsluitend bindend ten laste van Fluent Works indien en voor zover deze schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd. Het staat Fluent Works vrij om Opdrachtgever aan bewijsbare toezeggingen, aanvullingen en/of afwijkingen te houden.

2.5 OpdrachtgeverFluent Works is gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de opdracht of uitvoering daarvan voort te zetten, van de Opdrachtgever afdoende zekerheid te verlangen.

Artikel 3 - Wijziging en annulering van opdrachten

3.1 Indien Opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Fluent Works gerechtigd de leveringstermijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is de Opdrachtgever gehouden tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht en is het in lid 3 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing. De beoordeling of er sprake is van een geringe wijziging ligt in handen van Fluent Works. Indien de voorwaarden ten aanzien van de acceptatie van de opdracht zijdens Fluent Works door de wijziging in de opdracht als bedoeld in dit lid veranderen, is Opdrachtgever desalniettemin gehouden de reeds besteedde tijd, de verrichte werkzaamheden en de gemaakte kosten naast het bepaalde in artikel 3.3 te vergoeden.

3.2 Indien een opdracht door de Opdrachtgever wordt geannuleerd, is de Opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Bovendien dient de Opdrachtgever, indien van toepassing, een vergoeding te betalen voor reeds uitgevoerde (research- of andere voorbereidende) werkzaamheden voor het overige gedeelte. Fluent Works stelt het reeds vervaardigde werk ter beschikking van de Opdrachtgever. Voor de kwaliteit van het geleverde wordt in dat geval niet ingestaan.

3.3 Indien Fluent Works voor de uitvoering van de geannuleerde opdracht tijd heeft gereserveerd, kan Fluent Works Opdrachtgever een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen. Het reeds uitgevoerde deel van de werkzaamheden zal bij tussentijdse annulering of wijziging volledig (100%) worden uitgefactureerd. Welk deel van de opdracht reeds is uitgevoerd wordt beoordeeld door Fluent Works en is ondermeer afhankelijk van: moeilijkheidsgraad van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht in verhouding tot de resterende (geannuleerde) werkzaamheden, de hoeveelheid resterende woorden ten opzichte van het oorspronkelijke totaal aantal woorden, gemaakte prijsafspraken, tijdsbesteding, etc. Indien en voor zover er bij de totstandkoming van de opdracht of nadien kortingen zijn verstrekt aan Opdrachtgever, dan komen deze door een annulering te vervallen en wordt bij de eindafrekening het voor Fluent Works gebruikelijke commerciële tarief in rekening gebracht.

Artikel 4 - Uitvoering van opdrachten en geheimhouding

4.1 Fluent Works is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen, rekening houdend met het door de Opdrachtgever gespecificeerde doel van de door Fluent Works te vertalen of bewerken tekst(en).

4.2 Fluent Works zal de door de Opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen voorzover dit mogelijk is in verband met de uitvoering van de opdracht.

4.3 Opdrachtgever is zich ervan bewust dat Fluent Works geen aanspraak kan maken op een wettelijk verschoningsrecht.

4.4 Opdrachtgever garandeert Fluent Works, dat geen intellectuele eigendomsrechten worden geschonden of beperkt door de werkzaamheden die Fluent Works dient te verrichten. Opdrachtgever vrijwaard Fluent Works ten volle tegen alle kosten, boetes en aanspraken daaronder begrepen even als kosten voor rechtsbijstand.

4.5. Fluent Works blijft eigenaar van alle door haar uitgevoerde vertalingen en stukken, zowel digitaal alsook anderszins, tot aan het moment waarop de facturen van Fluent Works, daar waar van toepassing: te verhogen met rente en kosten, ten volle aan Fluent Works zijn voldaan

4.6 Fluent Works verricht geen beëdigde vertalingen. Opdrachtgever is niet gerechtigd om enige door Fluent Works verrichte vertaling te gebruiken als ware het een beëdigde vertaling, evenmin als Opdrachtgever het recht heeft om de indruk te wekken dat de vertaling een beëdigde vertaling zou zijn. Opdrachtgever vrijwaart Fluent Works uitdrukkelijk tegen alle aanspraken van Opdrachtgever zelf of derden die hun grondslag vinden in het vermoeden dat de verzorgde vertaling een beëdigde vertaling zou zijn. ,

4.7 De Opdrachtgever is gehouden om op verzoek, indien mogelijk, een inhoudelijke toelichting op de te vertalen of te corrigeren tekst te geven en, indien aanwezig, relevante documentatie en terminologie ter beschikking van Fluent Works te stellen. Verzending van bedoelde informatie geschiedt steeds voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 5 - Leveringstermijn en tijdstip van levering

5.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zodra Fluent Works constateert of verwacht dat tijdige levering niet mogelijk is, is Fluent Works gehouden de Opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.

5.2 Bij toerekenbare overschrijding door Fluent Works van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen leveringstermijn, is de Opdrachtgever gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst, mits op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht. Fluent Works is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Deze ontbinding laat onverlet de gehoudenheid van de Opdrachtgever tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht.

5.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending. Als tijdstip van verzending geldt het moment van elektronische verzending (e-mail, ftp., etc.), het moment waarop het medium de verzending heeft voltooid.

5.4 In verband met de uitvoering van de overeenkomst door Fluent Works is de Opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door Fluent Works mogelijk te maken.

5.5 De Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst met Fluent Works verrichte prestatie. De Opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de prestatie weigert in ontvangst te nemen danwel indien het werk aan Opdrachtgever is verzonden en door deze in ontvangst genomen had kunnen worden doch dit niet heeft gedaan om redenen die buiten de invloedsfeer van Fluent Works liggen, in welk geval het in artikel 6.5 bepaalde van overeenkomstige toepassing is.

Artikel 6 - Honorarium en betaling

6.1 Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij het Fluent Works geldend woord- of uurtarief, tenzij anders overeengekomen. Fluent Works kan naast zijn honorarium tevens de verschotten, verbonden aan de uitvoering van de opdracht, aan de Opdrachtgever in rekening brengen. Voor iedere opdracht kan een minimumtarief in rekening gebracht worden.

6.2 De prijs die Fluent Works voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

6.3 Fluent Works is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door de Opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die Fluent Works tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan Fluent Works bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Voornoemde en bedoelde opsomming is niet limitatief.

6.4 Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.

6.5 Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum (of binnen de door Fluent Works schriftelijk opgegeven andere termijn), zonder enige korting, verrekening of opschorting netto te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Na ommekomst van de overeengekomen betalingstermijn is Opdrachtgever direct in verzuim, zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Opdrachtgever is in dat geval zonder nadere aankondiging zijdens Fluent Works direct de wettelijke rente conform artikel 6:119a BW verschuldigd, vanaf de dag der opeisbaarheid tot aan de dag der algeheel voldoening, waarbij iedere ontvangen deelbetaling primair strekt tot betaling van de verschuldigde rente en kosten, en het overschot strekt tot aflossing op de hoofdsom. Fluent Works heeft alsdan direct en zonder dat hiervoor enige aankondiging noodzakelijk is, het recht om haar werkzaamheden te staken, gebruik te maken van haar eigendomsvoorbehoud door teruggave van (eventueel ter beschikking gestelde) electronische of fysieke (deel-) vertalingen te vorderen. Indien en voor zover aan laatstgenoemde vordering niet binnen 48 uur gevolg raakt Opdrachtgever iedere dag – elk deel van een dag daaronder begrepen – een direct opeisbare dwangsom verschuldigd van €100,--.

6.6 Ingeval van buitengerechtelijke incassokosten geldt een incassotarief van 15% over de eerste EUR 2.500,-- van de hoofdsom met rente en een tarief van 10% over het meerdere, met een minimum van EUR 100,-- per declaratie. Fluent Works heeft het recht om de reële buitengerechtelijke incassokosten te vorderen indien en voor zover deze de hiervoor in dit lid genoemde bedragen overtreffen.

Artikel 7 - Reclames en geschillen

7.1 Opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vijf werkdagen na levering, schriftelijk aan Fluent Works kenbaar te maken, bij gebreke waarvan het recht op reclame komt te vervallen. Het uiten van een klacht ontslaat de Opdrachtgever niet van diens betalingsverplichting.

7.2 Indien de Opdrachtgever de juistheid van bepaalde vertaal of correctieoplossingen in twijfel trekt en Fluent Works om commentaar vraagt en indien Fluent Works vervolgens aannemelijk kan maken dat de geleverde niet onjuist zijn, is Fluent Works gerechtigd de in verband daarmee gewerkte extra uren en overige gemaakte kosten volledig aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Wijziging door Fluent Works van enig gedeelte van de vertaalde of bewerkte tekst op verzoek van de Opdrachtgever houdt niet in dat Fluent Works erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd.

7.3 Na ommekomst van de in artikel 7.1 genoemde termijn voor het uitoefenen van het recht van reclame, wordt Opdrachtgever geacht het geleverde werk volledig te hebben geaccepteerd..

7.4 Indien de klacht gegrond is, is Fluent Works gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen; indien Fluent Works redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan deze een reductie op de prijs verlenen.

7.5 Het recht van reclame vervalt indien Opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 Fluent Works is uitsluitend aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Fluent Works toerekenbare tekortkoming. Fluent Works is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.

8.2 De aansprakelijkheid van Fluent Works is in ieder geval beperkt tot maximaal de factuurwaarde, exclusief BTW, van het reeds gefactureerde en/of geleverde gedeelte van de desbetreffende opdracht.

8.3 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft Fluent Works van iedere aansprakelijkheid.

8.4 De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een te vertalen of te bewerken tekst of de door Fluent Works geleverde vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico's voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

8.5 Fluent Works is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Fluent Works is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door Fluent Works geleverde bestanden of informatiedragers.

8.6 De Opdrachtgever vrijwaart Fluent Works tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.

8.7 De Opdrachtgever vrijwaart Fluent Works tevens tegen alle aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9 - Ontbinding en overmacht

9.1 Indien Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, indien de Opdrachtgever failliet verklaard is of diens faillissement wordt aangevraagd, indien de Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend, indien ten aanzien van de Opdrachtgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard of ingeval van liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever, is Fluent Works, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten en wordt de opdracht geacht te zijn geannuleerd, daags voor het uitspreken van het faillissement of de surseance van betaling, dit conform het bepaalde in artikel 3.

9.2 Indien Fluent Works door omstandigheden die niet voor zijn risico komen of die buiten haar macht liggen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft Fluent Works, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden (overmacht) gelden in ieder geval - doch niet uitsluitend - brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop Fluent Works geen invloed kan uitoefenen.

9.3 Indien Fluent Works ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering van de overeenkomst moet staken, behoudt zij wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en betaalde verschotten.

Artikel 10 - Auteursrecht

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gaan de auteursrechten op door Fluent Works vervaardigde vertalingen over op de Opdrachtgever op het moment dat deze al zijn financiële en overige verplichtingen jegens Fluent Works met betrekking tot de betreffende opdracht volledig is nagekomen.

Artikel 11 - Toepasselijk recht

11.1 Bij versies van deze algemene voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands prevaleert de Nederlandse tekst.

11.2 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Opdrachtgever en Fluent Works is bij uitsluiting van ieder ander recht Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend door de Rechtbank te Haarlem worden berecht.